Pædagogiske Metoder


På Nakkebølle tror vi på, at den enkelte unge er et helt unikt menneske og derfor bør behandles individuelt. Vi arbejder derfor ikke med prædefinerede og forud valgte metoder og pædagogiske tilgange, men tager udgangspunkt i lige præcis den helt særlige unge, som står over for os. Vi er eklektiske i vores tilgang, og vælger metode og pædagogiske tiltag, som giver effekt og resultater i forhold til de ønskede udviklingsmål fra handleplanen. Vi tror på, at for at opnå succes i arbejdet med den unge, skal den pædagogiske indsats give mening for den unge.
Vi arbejder med relationen som et bærende element i den pædagogiske praksis og i en fælles referenceramme, som består af ligeværd og anerkendende dialog.
På Nakkebølle arbejder vi ud fra en grundantagelse om, at for at skabe udvikling hos de unge skal vi ikke have regler og rammer som strammer, men individuelle udviklingskasser som passer.
Fællesskabet er en vigtig del af det pædagogiske arbejde på Nakkebølle. På Nakkebølle yder man til fællesskabet samt nyder gavn af det.
På Nakkebølle ser vi os selv som en træningsbane i livet for de unge. Det er her de kan læne sig op ad tydelige, troværdige, omsorgsfulde og grænsefaste voksne. Der arbejdes med de unges forståelse af konsekvenser ved valgte handlinger, og et fokus på egne fordele og ulemper ved de unges valg. Nakkebølle er et trygt og sikkert sted for udvikling, hvor den unge vil opleve, at de voksne både kan gå forrest, ved siden af eller bagefter, i arbejdet med at sikre positiv udvikling hos de unge. Strukturen på Småskolen sikres igennem vores program, som angiver ugens aktiviteter og faste programpunkter.
Vi tror på, at alle unge besidder ressourcer, ofte mange flere end de unge selv tror. Vi ved, at de unge, som flytter ind hos os, ofte er kendetegnet ved lavt selvværd og ringe tro på egne evner. Derfor arbejder vi målrettet med udgangspunkt i at de unge skal blive opmærksomme på egne ressourcer og kompetencer. På Nakkebølle kan de unge arbejde med kompetencebeviser, som har til formål at gøre det synligt for de unge, at de mestrer rigtig mange ting i deres hverdag. Kompetencebeviserne har også den effekt, at de unge kan følge egen positive udvikling i takt med, at mappen med beviserne vokser og disse kan bruges som udgangspunkt for dialog med kontaktteamet omkring den unges udvikling.
På Nakkebølle anerkender vi, at udvikling finder sted i det mellemmenneskelige samspil i relationen. Dette samspil er i sin form og sit indhold særligt karakteriseret ved følgende kvaliteter i behandlingen af de unge på Nakkebølle: Kontakt, dialog, omsorg, uddannelse, aktiviteter, struktur, grænser.

Anerkendende relationspædagogisk metode: Vi arbejder med relationen som et bærende element i den pædagogiske praksis og i en fælles referenceramme, som består af ligeværd og anerkendende dialog. Anerkendende pædagogik handler om at skærpe opmærksomheden på at vise anerkendelse og give udtryk for sin værdsættelse. Det former både hjerne, sanser, tanker, følelser og handlinger hos den unge, når vedkommende føler sig anerkendt. Når den unge føler sig hørt, set og forstået, gives der mulighed for at spejle sig i den anden og lære sig selv bedre at kende. Relationsarbejdet som metode har til formål at give den unge nye erfaringer i samspillet med pædagogen – erfaringer, som kan lære den unge at skabe bedre og varige relationer i voksenlivet. Relationen mellem de unge og de professionelle på institutionen er et middel til at opnå forskellige mål under anbringelsen og videre i voksenlivet. Relationen skal være både positiv, tydelig og vedholdende og styrkes i den daglige pædagogiske praksis, såvel når der udøves omsorg som når der sættes grænser.

ART: Aggression Replacement Training (ART) er en metode målrettet børn og unge i alderen 4-20 år.
ART består af et kognitivt adfærdsterapeutiskt gruppeforløb. I ART trænes deltagernes sociale færdigheder, deres evne til selvbeherskelse, herunder at kontrollere vredesudbrud, samt udvikling af deltagernes evne til at ræsonnere moralsk og empatisk.
I ART er der et stort fokus på social indlæringsteori, og meget af træningen foregår via rollespil.

ART er målrettet børn og unge i alderen 4-20 år, der har svage sociale færdigheder, manglende evne til selvbeherskelse og manglende evne til at ræsonnere moralsk og empatisk. Formålet med ART er derfor at forbedre børn og unges sociale kompetencer samt mindske adfærdsmæssige problemer.
ART-behandling udgøres af et forløb bestående af ca. 30 timer fordelt på 10 uger. Forløbet foregår i grupper af 8-12 deltagere og ledes af to certificerede trænere. Trænerne har typisk en uddannelse som lærer, pædagog, skolepsykolog, socialrådgiver eller lignende.
Effektstudier viser en signifikant mindre aggressiv adfærd og øgede sociale kompetencer blandt de børn og unge. som har deltaget i et ART-forløb. ART har været tilbudt i Danmark siden 2010 og tilbydes bl.a. til udadreagerende unge på døgninstitutioner, sikrede institutioner, i dagbehandlingstilbud og i enkelte skoler.

PAV:
Prøv Andre Veje er en metode til forbehandling af unge med rusmiddelproblematikker. Formålet er at motivere unge til at reflektere over deres forbrug af rusmidler og om nødvendigt gå i misbrugsbehandling.
Målet er, at de unge får den hjælp, de har behov for, så deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse, familie og netværk – og dermed deres fremtidsmuligheder – styrkes.

 

Hvordan er det lige vi får dem til at gå i samme retning?

Hvordan er det lige vi får dem til at gå i samme retning?

Hele verden ligger for mine fødder

Hele verden ligger for mine fødder