Individuel Pædagogisk Udviklingsplan


IPU:
Individuel Pædagogisk Udviklingsplan er et dokumentationsredskab som findes i sagsdokumenter under den enkelte unge/borger i planner4you. En IPU bruges til at lave en individuel tilrettelagt plan for den enkelte unge.

Med en IPU kan vi dokumentere vores observationer, indsatsmål, tegn og tiltag. IPU’en laves i tæt samarbejde med den unge, hans/hendes forældre og kommunen.
IPU’en er med til at sikre, at vi drager omsorg for den enkelte unges behov på en faglig og professionel måde.

Sammenhæng:
Når der er indskrevet en ny ung, skal kontaktteamet senest 14 dage efter indskrivning begynde på IPU’en til den unge. Alt hvad vi ved om den unge skrives ind under sammenhæng.
Kommer der ny viden omkring den unge, så tilrettes sammenhæng af kontaktteamet.
Har den unge egne ønsker til sin IPU, laves der konkrete mål og delmål.

Mål:
I kommunens handleplan ligger de pædagogiske mål for den enkelte unge, som er udarbejdet af kommunen. De pædagogiske mål som kommunen har udarbejdet i deres handleplan skrives ind i feltet ”kommunens mål fra handleplanen” Disse mål fra kommunen udgør de overordnede mål for den samlede pædagogiske indsats. Målbeskrivelsen fra kommunen vil ligeledes indgå i sammenhæng under de aktuelle fokusområder.
I de tilfælde, hvor vi ikke har modtaget en kommunal handleplan kan der tages udgangspunkt i eventuelt modtagne sagsakter.
Det er kontaktteamets opgave at føre modtagne sagsakter ind i sammenhæng. Eventuelt med anførelse af opmærksomhedspunkter vedrørende den unge, som kan bruges, når der skal opstilles konkrete mål vedrørende den unge.
Det er en kontaktteamets opgave, i samarbejde med den unge og de øvrige pædagogiske medarbejdere, at opstille konkrete delmål for den unge.

Delmål:
Det er kontaktteamets ansvar at der altid er mindst 3 aktuelle delmål på hver ung.
Delmål skal altid være knyttet op til en målbeskrivelse, således at delmålet vil være en del af en større målsætning, men udtryk for den aktuelle og præcise indsats.
Delmål oprettes også, hvis den unge selv har nogle ønsker for, hvad de selv kunne tænke sig at arbejde med i forbindelse med deres ophold på Nakkebølle

Den unges individuelle pædagogiske delmål bliver lavet dels udefra kommunens handleplan (mål), medarbejdernes observationer og den unges ønsker og behov.

Alle aktuelle delmål skal skrives ind i fokusområder på planner, så de fremstår tydeligt når der skrives dagbogsnotater, da indsatsen omkring delmål skal beskrives dagligt.

Evaluering:
Alle delmål evalueres 1 gang pr. måned af sagsbehandlerteamet. Mål uden delmål evalueres hver 3 måned.
Herefter skrives evalueringen af de opnåede delmål også ind under mål i IPU’en. På den måde sikres det, at historikken fra de pædagogiske delmåls indsatser, ikke går tabt. Afsluttede eller opnåede delmål vil ligeledes fremgå med dato, under mål i IPU’en.

Evalueringen foregår ved at kontaktteamet læser dagbogsnotater skrevet på den unge, under det fokusområde som målet eller delmålet er oprettet under.
På baggrund af notaterne og drøftelse i teamet, noteres evalueringen og eventuelle ændringer i tiltag eller målbeskrivelse noteres.

 

Brugerinddragelse – Kontaktmøder – trivselsmøder
I forhold til den enkelte unges udvikling, og arbejdet med mål og delmål, drøftes dette løbende ved individuelle samtaler mellem teamet og den unge (kontaktmøde). Den unge har ved disse kontaktmøder også mulighed for at komme med egne ønsker til mål og delmål, og ligeledes kan teamet, forklare formålet med indsatsen.

Der skrives et referat af denne samtale, som noteres i IPU’en (referat af kontaktmøde) Den unge tilbydes en udskrift af de aktuelle indsatsmål som kan hænges på eget værelse med det formål at synliggøre for den unge hvad der konkret er aftalt som indsats den næste måned.

Teamet er ansvarlig for at holde kontaktmøde mindst 1 gang pr. måned.

For at sikre den unges trivsel på Nakkebølle, skal der holdes trivselsmøder med den unge, 1 gang om måneden. Det er valgfrit for om disse afholdes som formelle møder eller samtalerne tages i forbindelse med andre aktiviteter. Denne vurdering må bero på kendskab til den unge og den enkeltes relation til den unge. Alle skal dog være opmærksom på at samtaler skal være fortrolige og ikke involvere andre unge. Der skal som minimum skrives notat i dagbogen om indholdet af trivselssamtalen og hvis det vurderes nødvendigt på baggrund af den unges trivselsniveau, skal der laves et mål samt delmål i den Individuelle Pædagogiske Plan.

Effektevaluering:
Vi bruger vores ”stjernemodel” som redskab til effektevaluering.
Teamet er ansvarlig for 1 gang pr. måned at udfylde stjernen.
Den unge laver sin egen skalering i forbindelse med kontaktmøderne.
Teamet er ansvarlig for at præsentere effektevalueringen halvårligt på p-møderne. Ved markante udfald, skal dette ligeledes præsenteres på p-møde.

Forældre og pårørende samarbejde:
Vi kontakter forældrene telefonisk regelmæssigt mindst én gang hver anden uge eller efter anden aftale med forældrene.

Vi lægger vægt på at støtte en positiv relation mellem den unge og den unges forældre, og at inddrage forældrene i samarbejdet løbende under den unges ophold. Samtidig er vi interesserede i at få information fra forældrene, og inddrage deres kendskab til og oplevelse af deres søn eller datter.

Vi informerer altid forældrene ved markante ændringer i adfærd hos den unge samt ved magtanvendelser.

 

Hele verden ligger for mine fødder

Hele verden ligger for mine fødder

At bryde egne grænser og lykkes er vigtigt

At bryde egne grænser og lykkes er vigtigt